FAQ

Hieronder treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen omtrent het coronavirus.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA- en Verzuimverzekering

Motorrijtuigen

Brandverzekering

Bedrijfsschade

Aansprakelijkheid

Reisverzekering

Overlijdensrisico

Pensioen


Arbeidsongeschiktheid

 • Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een AOV dan uit?

Nee, een AOV dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie dan geen sprake van.

 • Ik ben werkzaam als arts/(para)medicus. Als ik door besmetting niet meer mag werken, krijg ik dan een uitkering vanuit de AOV?

Als u werkzaam bent als (para) medicus en uw werk niet mag uitvoeren omdat u drager bent van het virus, wordt dit gezien als arbeidsongeschiktheid en ontvangt u waarschijnlijk - met in acht name van de door u gekozen dekking - een uitkering. Bent u geen drager van het virus maar moet u uit voorzorg in quarantaine, dan ontvangt u waarschijnlijk geen uitkering.

 • Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Voor de AOV geldt dat er dekking is voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Als er sprake is van besmetting met het coronavirus is er dekking volgens de voorwaarden. Als u uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek bent), is er geen dekking.


WGA- en Verzuimverzekering

 • Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik na 2 jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering wordt er vanzelfsprekend rekening gehouden met de door u gekozen dekking.

 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.


Motorrijtuigen

 • Ik wil verzekerde privé-voertuig(en) inzetten voor thuisbezorging. Hoe gaat de verzekeraar om met de dekkingen op de particuliere motorrijtuigenverzekeringen bij bedrijfsmatig inzet van privé-voertuigen?

Voor dit soort gebruik is er geen standaard dekking. Wij adviseren u met ons contact op te nemen om hier een passende oplossing voor te creëren.

 • Ik ben horeca ondernemer. Mijn zaak is door de corona-maatregelen gesloten. Ik ga nu over tot thuisbezorging van maaltijden. Ik ga de verzekerde zakelijke motorvoertuigen inzetten voor thuisbezorging. Hoe gaat de verzekeraar om met de dekkingen op mijn zakelijke motorrijtuigenverzekeringen?

Wij adviseren u met ons contact op te nemen om hier een passende oplossing voor te creëren.

 • Ik wil de dekking van mijn bestel-, vracht- en zakelijke personenauto’s schorsen. Dit omdat ik de voertuigen als gevolg van coronacrisis niet meer kan inzetten. Wat moet ik doen?

Het volledig schorsen van de polis is mogelijk. Voorwaarde is natuurlijk dat het voertuig niet meer gebruikt wordt. Let wel op het risico wat optreedt als het een voertuig is met WA en Beperkt of Volledig Casco-dekking. Daarnaast kunt u het voertuig tijdens de schorsing niet meer gebruiken. U kunt uw schorsingsverzoeken aan ons doorgeven.

 • Ik leen mijn vrachtauto’s en andere verzekerde zakelijke voertuigen uit aan transportbedrijven om de supermarkten te bevoorraden. Is dat verzekerd?

Wij adviseren u met ons contact op te nemen om hier een passende oplossing voor te creëren.

Let op! Bij het uitlenen moet mogelijk ook uw aansprakelijkheidsverzekering worden aangepast.
Op de aansprakelijkheidsverzekering is nu dekking voor de bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer en eventuele medeverzekerden zoals die bij de verzekerde hoedanigheid in de polis genoemd staan. Wanneer uw bedrijf andere activiteiten (erbij) gaat verrichten, zijn deze niet standaard meeverzekerd. Verzekeringnemer u dient deze nieuwe activiteiten aan ons door te geven, waarna beoordeeld wordt of en hoe deze meeverzekerd kunnen worden.


Brandverzekering

 • Hoe gaat de verzekeraar om met het verzekeren van de apparatuur welke ik ter beschikking heb gesteld aan mijn medewerker(s) om thuis te kunnen werken. Is dit verzekerd op de Inventaris- en goederenverzekering?

Wij adviseren u met ons contact op te nemen om hier een passende oplossing voor te creëren.


Bedrijfsschade

 • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn bedrijfsschadeverzekering?

Nee, de Bedrijfsschadeverzekering dekt schade als gevolg van bepaalde gedekte evenementen, bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm en inbraak. Tot de gedekte evenementen hoort niet schade als gevolg van virussen. Dus hiervoor is er geen dekking.

 • Is het mogelijk om de bedrijfsschadeverzekering te schorsen voor de periode dat de coronacrisis van toepassing is?

Nee, het is niet mogelijk om een bedrijfsschadeverzekering te schorsen.


Aansprakelijkheid

 • Ik heb een restaurant. Mijn zaak is door de corona-maatregelen gesloten. Ik ga nu over tot thuisbezorging van maaltijden. Hoe gaat de verzekeraar om met de dekking op mijn aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven?

We beschouwen deze activiteit als een standaard onderdeel van de hoedanigheid als restaurants, waardoor hier al dekking voor aanwezig is.


Let op! Reguliere uitsluitingen conform de polisvoorwaarden blijven van kracht (bijvoorbeeld bezorging met motorrijtuigen waaronder scooters en e-bikes).

 • Is het mogelijk om de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven te schorsen voor de periode dat de coronacrisis van toepassing is?

Nee, het is niet mogelijk om een Aansprakelijkheidsverzekering te schorsen.
De AVB biedt dekking voor veel gebeurtenissen waarvoor verzekeringnemer volgens de wet aansprakelijk kan zijn.Wanneer de dekking van de AVB-polis wordt geschorst, zou dit betekenen dat gedupeerden (derden, werknemers) en verzekeringnemers bij schade geen beroep kunnen doen op de polis en evt. schade-uitkering. Dit is een ongewenste situatie.

 • Ik leen mijn vrachtauto’s en andere bij verzekerde zakelijke voertuigen uit aan transportbedrijven om de supermarkten te bevoorraden. Is dat verzekerd?

Bij het uitlenen moet mogelijk ook de aansprakelijkheidsverzekering van u worden aangepast.
Op de aansprakelijkheidsverzekering is nu dekking voor de bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer en eventuele medeverzekerden zoals die bij de verzekerde hoedanigheid in de polis genoemd staan. Wanneer een bedrijf andere activiteiten (erbij) gaat verrichten, zijn deze niet standaard meeverzekerd. U dient deze nieuwe activiteiten aan ons door te geven, waarna beoordeeld wordt of en hoe deze meeverzekerd kunnen worden.

Let op! Naast de aansprakelijkheidsverzekering moet u ook rekening houden met zijn verzekering uw zakelijke voertuigen. Bij het uitlenen gelden wellicht andere condities voor zakelijke voertuigen.


Reisverzekering

 • Ik wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus. Krijg ik de annuleringskosten vergoed?

Nee, de kosten van het annuleren van uw reis vanwege het coronavirus vallen niet onder de dekking van de Reisverzekering. Dit geldt ook als voor uw reisbestemming vanwege het coronavirus een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt. Wij adviseren u in beide gevallen contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 • Ik moet langer op mijn vakantiebestemming blijven. Krijg ik de extra verblijfskosten vergoed?

Wanneer u door het coronavirus in quarantaine moet of het openbaar vervoer vertraagd is door een uitbraak van het virus, krijgt u géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is géén verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren u om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 • Mijn reis is vanwege het coronavirus geannuleerd door het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij. Worden deze kosten vergoed?

Nee, de kosten van het annuleren van uw reis vanwege het coronavirus vallen niet onder de dekking van de Reisverzekering. Dit geldt ook als voor uw reisbestemming vanwege het coronavirus een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt. Wij adviseren u in beide gevallen contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 • Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?

Nee, repatriëring zonder medische redenen (dat wil zeggen zonder dat u ziek bent of zonder dat u een medisch ongeval heeft gehad ) zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Is er wel sprake van repatriëring door medische redenen? Dan valt dit wel onder de dekking.


Overlijdensrisico

 • Stel dat ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus in een land of gebied, waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (rood reisadvies) geldt. Keert de verzekeraar dan het verzekerde bedrag bij overlijden uit?

Ja, de verzekeraar keert dan uit. Dit geldt tevens voor de situatie dat u al die tijd in Nederland bent verbleven, en niet naar het buitenland bent geweest.


Pensioen

 • Stel dat ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus in een land of gebied, waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies (veiligheidsdreiging) geldt. Keert de verzekeraar dan een partner- en wezenpensioen of ANW Hiaatpensioen uit?

Ja, de verzekeraar keert in die situatie uit.